GODT ARBEID I EN LÆRENDE HVERDAG

feb 18, 2020

Tekst: Eivind Reke. Lean forfatter og styreleder Los Norge

Godt arbeid er et av de syv elementene vi i Los Norge har identifisert som forutsetninger for å skape en lærende hverdag. Vi ser på godt arbeid som utgangspunktet for at en organisasjon skal levere riktig kvalitet på produkter og/eller tjenester, gang etter gang, og under skiftende omstendigheter. For at en organisasjon skal lykkes med sitt oppdrag er det en forutsetning at alle ansatte er i stand til å utføre jobben sin etter sine beste evner. Godt arbeid og forståelsen for hva godt arbeid er ligger til grunn for forbedringer og innovasjon. I bunn for denne tanken ligger ideen om enhver person blir bedre på alt den gjør når den forstår hva den gjør og hvorfor den gjør det. Hvordan utvikler vi så godt arbeid[1]

I Norge, som mange andre land, søker bedrifter om ISO 9001 sertifisering som et bevis på at de leverer kvalitet. I forbindelse med en slik søknad gjennomgås prosesser i organisasjonen og arbeidsstandarder blir produsert. Dette gjøres for å sikre dokumentasjon på at vi har en standardisert og trygg prosess som kan danne grunnlag for forbedringer. Samtidig tilfredsstiller det også ISO-systemets behov for dokumentasjon, sporbarhet og etterprøvbarhet. I mange bransjer er ISO-sertifisering en forutsetning for å kunne leverer. Utfordringen vår er at denne tilnærmingen til kvalitet og standardisering av arbeid ikke nødvendigvis fører til kunnskap om arbeidet som utføres og hvorfor. Tvert imot så er det lett å falle tilbake på ledelse etter konformitet: Følg standard slik den er beskrevet uansett hvor rar den måtte fremstå, belønn etterlevelse og straff avvik fra standarden. Så hvordan skal vi komme oss bort fra konformitetsregimet og samtidig sikre at godt arbeid utføres av alle ansatte som er satt til å gjøre den samme jobben? Ifølge Taiichi Ohno er det umulig å jobbe med Kaizen, forbedring til det bedre, uten en standard som sier hva godt arbeid er. Hvordan blir vi enige om hva godt arbeid er og hva må vi gjøre for å hele tiden utvikle godt arbeid som grunnlag for forbedring hos alle ansatte?

 

Tre steg til godt arbeid 

Første steg er å utvikle godt arbeid som et ideal – hvordan ville det sett ut dersom alt var perfekt tilrettelagt og vi kunne jobbe uavbrutt i flytsonen fra vi starter på arbeidet til arbeidet er ferdig og klar til henting av neste steg. Med dette utgangspunktet ser en ikke på standarden for godt arbeid som noe en må etterleve for enhver pris. Standarden blir målet vi streber etter å nå. Å oppnå idealet gang etter gang blir et felles mål som teamet eier og som tvinger oss til å undersøke hva vi gjør i dag i større detalj, sammen. Når godt arbeid er et ideal er vi nødt til å reflektere over hvert skritt vi gjør for å utføre arbeidet vårt. Hvordan gjør jeg det? Hvorfor er akkurat dette steget viktig?

Steg nummer to vil være å se på hvilke ytre forutsetninger som må være tilstede for å sikre den beste flyten i godt arbeid. Hvilket utstyr må være tilgjengelig og i orden, hvilken informasjon må være riktig og lett å finne, hvilke deler/materiale må være tilgjengelig for meg, og hvor skal de plasseres for best mulig flyt i arbeidet? For å si det på en annen måte, hva er det gode arbeidet som vi har behov for å få levert til oss til riktig tid, riktig kvalitet, i riktig mengde og presentert på en god måte at vi skal kunne være i stand til å levere godt arbeid selv? 

Når vi har dannet oss et bilde av hva godt arbeid er må vi se på hvilken kompetanse, hvilke ferdighet og hvilken erfaring som kreves for å utføre godt arbeid. Kompetanse er den grunnleggende kunnskapen om arbeidet som skal utføres, om verktøy som må brukes, om produktet eller tjenesten som skal skapes. For å gjøre et godt innkjøp kreves det for eksempel at personen som utfører innkjøpet har kunnskap om delen eller tjenesten som kjøpes inn, hvilke andre tilbydere som finnes, kunnskap om avtaler og kontrakter. I tillegg kreves det tekniske ferdigheter som forhandlingsferdigheter eller ferdigheter knyttet til bruk av ERP-systemer ol. Tilslutt vil erfaring utvikles over tid og også spille inn på hvor sømløst en gjennomfører godt arbeid. Kompetanse, ferdigheter og erfaring kan kartlegges og kan brukes i interne mentorordninger for opplæring i godt arbeid, for å sikre at ansatte hele tiden kan vokse og utvikle seg på arbeidsplassen. 

Godt arbeid er kanskje ikke like i vinden som disruptiv innovasjon eller digital transformasjon, men godt arbeid danner grunnmuren i en lærende hverdag og legger grunnlaget for at en bedrift skal kunne opptre smidig i møte med disse stadige raskere endringene det advares om. For godt arbeid danner grunnlag for å utvikle fremragende ansatte, og fremragende ansatte skaper fremragende produkter og tjenester.

 

Du kan lære mer om hvordan du kan bruke Lærende Hverdag som rammeverk for din organisasjon i kurset «Lærende Organisasjon, Lærende System»

 

[1] Med godt arbeid menes det faktiske arbeidet som en person eller maskin gjør for å skape verdi.