HVA ER EN LÆRENDE ORGANISASJON?

jan 6, 2020

Bjarne Berg Wig

Fagbokforfatter

 

Den rådende tenkningen om organisasjon, har gått ut på dato.  Nesten daglig ser vi virksomheter som demonstrere at de ikke evner å utnytte potensialet hos menneskene og i samspillet som trengs for å levere gode kvalitet og effektiv ressursbruk over tid.  «New Public Management» dominerer offentlig sektor, kombinert med en nærmest religiøse tro på at markedet ordner opp. Dette kan vi studere i målestokk 1:1 i ambulansetjenesten i Nord-Norge, oppsplitting av jernbanesystemet og en rekke andre eksempler.

I fagbevegelsen, akademia og i politiske kretser (på begge sider av den politiske skalaen) er det en gryende forståelse for at problemene ikke bare skyldes den ene eller den andre vedtaket, eller skyldes «de andre». Men at årsaken ligger i at selve organisasjonstenkningen henger igjen fra fortida. I flere miljøer har man fortjenestefullt begynt å sakke om «tillitsreformen». En god begynnelse, men langt fra nok! 

 • Først må vi forstå grunnårsakene og historien bak det dominerende organisasjonsparadigmet. Jeg forklarte denne bakgrunnen grundigere i artikkelen
  «2020 digitalisering og framveksten av lærende organisasjoner»

 • Deretter må vi utvikle et tydelig alternativ. Ekte lærende organisasjoner – på norsk.
  Disse vokser i dag fram gjennom evolusjonen. De finnes og vi kan lære av dem.

Det handler om å endre tenkemåte i de toneangivende miljøene. Dersom dette ikke skjer vil det med sikkerhet komme nye kriser og det vil dukke opp en hærskare av «eksperter» som skal løse de problemene de selv har bidratt til å skape. De store konsulenthusene lanserer nye mirakelkurer og disse nye behovene i «markedet».

 

Om det eksisterende organisasjonsparadigmet.

Den typen organisasjonstenkning og organisasjonslogikk som dominerer, kaller jeg organisasjonsparadigme 3.0[1]. Felles for ulike organisasjon 3.0-varianter er at de er systemer designet for effektiv utførelse og ikke effektiv læring. Organisasjon 3.0 handler først og fremst om effektiv styring i en verden der kunnskapen for en stor del finnes, og ikke en uforutsigbar verden der kunnskap må utvikles kontinuerlig, og der ressursene må tilpasses kompleksitet og økologisk bæreevne. Og de bygger på en logikk der kunnskap bæres av eksperter og de som befinner seg høyt oppe i et hierarki.  Skolesystemet forsterker denne tenkningen ved å lære studenter og elever hva som er «riktig svar» og i mindre grad å lære å tenke. Mange såkalt moderne HR (personal-systemer) belønne ledere og medarbeidere for lojalitet og «riktig utført», og i liten grad for læring, forbedring og innovasjon.  Organisasjon 3.0 vokste gradvis fram under og etter den industrielle revolusjonen (1760-1820) og etterhvert gjennom 1900-tallet erstattet det forrige organisasjonsparadigme 2.0 som var knyttet til jordbruksøkonomien med et hierarki med formelle arvede roller og med keiser, konge eller pave på toppen. (Igjen – fordel å lese den forrige artikkelen om evolusjonen). Organisasjon 3.0 var i sin tid et stort framskritt fordi det bygde på meritokrati der kompetanse var grunnlag for makt og der man organiserte for innovasjon. På begynnelsen av forrige århundret ble organisasjonene preget av effektivitet med mål og resultatstyring basert på «vitenskapelig ledelse» inspirert av Henry Fords nære medarbeider, Frederic W. Taylor.  Imidlertid beholdt organisasjon 3.0 en tenkning der kunnskapen sitter sentralt og der resten av organisasjonen utfører, og der organisasjonen splittes i ekstrem arbeidsdeling i funksjonelle enheter nærmest som i en hær. 

Vi er i dag i innledningen til en ny industriell revolusjon hvor digitalisering vil forandre alt og hvor nye høyt utdanna generasjoner kommer inn i arbeidslivet.  Og – ikke minst – vi må løse de fundamentale felles utfordringene for alle mennesker – balanse i forhold til naturens bæreevne og bekjempelse av fattigdom og utenforskap.  Organisasjon 3.0 er utviklet for styring der verden er forusigbar. Nå når verden er mer kompleks og mer uforutsigbar, henger ikke organisasjonstenkningen 3.0 med.

Tabellen under[2] viser noen endringer i kjennetegn.

 

Styrende organisasjon (org 3.0)

Lærende organisasjon (4.0 og 5.0)

Ansette

Medarbeidere som følger regler

Problemløsere

Trene, lære opp

For å gjøre det riktig

For å lære å forbedre

Måle og evaluere

Gjorde du det riktig?

Hva lærte vi?

Strukturere arbeidsprosesser

Faglig ekspertise

(funksjonelle siloer)

Flerfaglig samarbeid

(over grenser, flytorganisering)

Ledelse

Gi instrukser og kontrollere

Utfordre og støtte, være hjelpelinje

Myndighet

Lov til å avvike standard bare i spesielle tilfeller

Utfordre standard.

Eksperimenter!

Prosessmål

Kontrollere variasjon

Forstå variasjon for å forbedre

Formål

Tjene penger nå

Langsiktig bærekraft, et bedre liv

Veien framover

Når veien er klar

Når veien ikke er så klar

Samtale ved kaffeautomaten

Været

Arbeid

Lærende organisasjon: – Et stillas og tre enkle regler.

En av pionerene innen lærende organisasjon, Peter M. Senge skriver[3] at en lærende organisasjon «er et sted hvor menneskene kontinuerlig utvikler sin kapasitet til å skape de resultatene de virkelig ønsker og drømmer om, hvor nye og utviklende tenkemønstre dyrkes fram, hvor kollektive ambisjoner er frigjort, og hvor mennesker kontinuerlig lærer å lære sammen». (min uthevning) 

Kjernen og selve byggestoffet elle «DNA-et» i en lærende organisasjon er «å lære å lære sammen». La oss se på hva dette betyr i praksis. 

Verden blir mer kompleks, men lærende organisasjoner er ikke kompliserte.

De er faktisk ganske enkle og drives av noen enkle prinsipper og grunnregler. Virkelig verden og organisasjonene i den, er komplekse systemer.  Lærende organisasjoner er  organisasjoner som møter denne kompleksiteten med enkelhet.

Dette høres kanskje snodig ut, men jeg skal forklare nærmere. 

Lærende organisasjoner har noen grunnforutsetninger[4] – noen rammer. Disse utgjør et slags «stillas» alle virksomheter trenger for en slik utvikling. I LOS Norge nettverket har vi lenge arbeidet med å utforme dette felles rammeverket.    

 1. Den første grunnforutsetningen er å se hele organisasjonen som et system. Ikke bare den egne virksomheten «vår bedrift» eller «vår avdeling» men se hele systemet som et «symfoniorkester». SUB optimalisering av «vår enhet» må være bannlyst! Viktige deler av systemet i for eksempel ambulansetjenesten i Nord Norge er akuttmedisinsk personell, transportører, flygere, kommunehelsetjenesten og mange andre funksjoner som må samspille. Og «lære å lære sammen». Vi må se en kommunal eller privat som et samvirkende system. Å splitte dem opp er direkte kontraproduktivt og leder til mange problemer som må kompenseres med et stort kontrollbyråkrati.
   

 2. Den andre forutsetningen er at en organisasjon må ha et konstant formål utover det å tjene penger. Mange virksomheter har visjoner med det vi kan kalle høy «bullshit faktor». I stedet må organisasjonen lage en praktisk visjon – beskrive et bilde av hvordan det skal se ut når den har prestert på sitt ypperste, og beskrive hva den faktisk leverer, hvorfor den er til. Organisasjonen må knyttes til dette konstante formålet. Jernbanesystemets formål for eksempel, er å bringe mennesker trygt, miljøvennlig og presist fra a til b. Dyreparken i Kristiansands konstante formål er å skape «minner for livet». Eller Sophies Minde Ortopedi «Et bedre liv» (for pasientene). Et formål er å svare på hvorfor jeg går på jobben?
  Ingen blir spesielt motivert av å gjøre Røkke eller Rimi-Hagen noen milliarder rikere. Eller gå på jobben for å svare på ett eller annet byråkratisk EU-direktiv.

 1. Den tredje forutsetningen er å skape et trygt læremiljø. Alle mennesker gjør feil, men feil skal ikke skjules men være kilde til læring. Vi trenger ledere som utfordrer til kontinuerlig forbedring i alle deler av virksomheten og forbedre det faglige samspillet på tvers. Forskning viser at virksomheter som har krevende utfordringer er helt avhengig av trygghet for å prøve og feile [5]. Her har den norske arbeidslivsmodellen vist seg robust. Vi har skapt sterke miljøer innen både maritim konstruksjon og drift (skip, oljeinstallasjoner osv.), innen helse og mange andre sektorer. Vi har også sett hvordan mange (ofte utenlandske) «profesjonelle» ledere direkte motarbeider denne tradisjonen når de leder ved å bruke mål og resultatstyring, kombinert med pisk og gulerot (organisasjonstenkning 2.0 og 3.0). Organisasjon 3.0 ledere skader sine egne virksomheters kapasitet til innovasjon og læring.

 1. Den fjerde forutsetningen er å knytte organisasjonen til «godt arbeid». Her kommer begreper som faglighet og erfaring inn. Mange virksomheter har stor variasjon i utførelse. I hver eneste virksomhet jeg møter spør jeg; «Hva er den beste måten å løse denne oppgaven på?» Og nesten alltid viser svarene stor variasjon. «De og de, gjør det på sin egen måte..». I stedet for å finne den beste måten i dag og bruke den som start på å finne enda bedre måter. Dyktighet kommer av god utdanning men også av lang praktisk erfaring. Noe av det som opprører meg mest med organisasjon 3.0 og New Public Management, er den totale mangelen på respekt for gode fagfolk. Å finne fram den beste standarden er å grave ut det kunnskapsgullet som finnes fra før. Organisasjon 3.0 praksisen med å utarbeide prosedyrer og instrukser langt fra de beste fagfolkene må bannlyses!

 1. Den femte forutsetningen er å tilrettelegge for selvledelse. Selvstyrte team har en fabelaktig evne til å løse vanskelige oppgaver ved å utvikle godt effektivt samspill. Kontinuerlig forbedring kommer nærmest som en naturlig følge av selvledelse. Folk er født til å lære. Denne tilretteleggingen krever at ledere forstår lagforming og de enkle reglene – det jeg har kalt «dna» i et lærende system. I en kompleks virkelighet, trenger vi enkle regler å praktisere hver dag.

Disse tre enkle reglene er relasjonen – det dynamiske forholdet mellom synliggjøring, dialog og praksis (S-D-P)

– S: Synliggjøring er å bringe fram den viktige informasjonen og gjøre den synlig for det blotte øyet. Synet trumfer alle sanser. Direkte observasjon (gå og se selv), visualisering på tusjtavler eller digitale tavler, merking av vegger gulv, skap og utstyr. (Lær mer om dette i gratis e-bok). Synliggjøring utløser alltid refleksjon og

D: dialogen. Gjennom dialogen reflekterer vi over det vi ser og erfarer og bestemmer oss for å prøve ut forbedringer.   

P – Vi praktiserer gjennom å forsøke/eksperimentere. Uten praksis ingen læring.

Relasjonen mellom SDP aktivitetene utgjør «dna» i en lærende organisasjon og må praktiseres og utvikles daglig.

 1. Den siste forutsetningen er å dele kunnskap. Det vi lærer gjennom SDP må deles og bli en del av organisasjonens kunnskap. Slik blir det en del av vår kultur. «Slik vi gjør det her hos oss». Når jeg møter virksomheter er mitt spørsmål alltid: Når noen slutter; – hvor mye kunnskap spaserer fysisk ut døra? Svaret viser nesten alltid at virksomheten ikke har gode rutiner for å dele kunnskap. Igjen ser vi hvordan 3.0 HR, kvalitet og -opplærings systemene ikke henger med i utviklingen.

Hva må gjøres?

Det er ikke entydig svar på dette fordi virksomheter har ulikt utgangspunkt. LOS Norge har utviklet et selvvurderings verktøy som er fritt tilgjengelig og vi har et kurs for framtidens ledere «Lærende organisasjon, lærende systemer». Mange ledere ønsker oppriktig å utvikle seg til ledere for lærende organisasjoner. Da må de først og fremst ikke «kjøpe seg» Lean implementering eller tilsvarende. De må utvikle sitt eget lederskap. Dette kan de gjøre ved å lære sammen med andre ledere. Gå og se selv, lære seg å lytte til og forstå sin virksomhet som system, og forstå at «læringsmotoren» i dette systemet ar alle de gode fagfolkenes ønske om å gjøre en god jobb. Når feil oppstår (og det gjør det naturligvis ofte) er det sannhetens øyeblikk. De må tilrettelegge for å gjøre feilen til et kunnskapsløft.

Bruk de seks delene av «stillaset» og praktiser de enkle reglene:

Synliggjør problemer, synliggjør flyt og godt arbeid, synliggjør hvor ting hører hjemme.

Led læringsdialog med utgangspunkt i å gjøre ting litt bedre enn i går, og gjennomfør aksjoner som praktiske forsøk. Still spørsmålet – hva lærte vi av dette?

En god start er å stille gode spørsmål.

 

[1] Etter Frederic Laloux «Reinventing Organizations» 2016

[2] Bjarne Berg Wig, Lærende organisasjoner 2018 Gyldendal Akademisk

[3] Peter M Senge, Den femte disiplin 1994

[4] Lærende hverdag BBWig, Institute for Learning Organizations (e-bok)

[5] Amy C. Edmonson, Harvard Business Review “Is yours a learning organization?”

194 kommentarer

 1. Межкомнатные двери https://www.dvervam.ru/catalog/metallicheskie-dveri/?sort=catalog_PRICE_1&direction=asc

  “Недорогие Двери” – это компания, которая изготавливает и продает более 10 000 моделей дверей дешевле, чем у других!
  При выборе дверей необходимо учитывать следующие характеристики:

 2. Доставка ТЭНов осуществляется во все города России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Челябинск, Волгоград , Уфа, Красноярск, Казань, Омск , Белгород , Воронеж, Рязань , Владивосток, Тюмень , Пермь , Саратов, Ханты-Мансийск, Тула, Оренбург , Кемерово, Барнаул, Мурманск , Калининград, Иркутск, Хабаровск, Ярославль, Тольятти, Курск , Томск, Иваново, Калуга, Ставрополь , Тверь, Липецк, Архангельск, Пенза, Владимир , Сыктывкар, Ижевск, Тамбов, Смоленск, Вологда , Ульяновск , Киров, Орёл, Чебоксары , Новгород, Петрозаводск и другие https://rusupakten.ru/termousadochnye-apparaty-prodazha-upakovochnogo-oborudovaniya/

  Сверхнадежное реле расхода обеспечивает безопасную работу при низком расходе до 1 000 л/ч Переключатель потока: золотой наконечник с титановой поворотной осью шарнира

  Хомутовые ТЭНы в Саранске – Трубчатый электронагреватель (ТЭНы) – ТэныЭлектрика – производство ТЭНов, продажа запчастей для бытовой и промышленной техники, Саранск

 3. С помощью , Вы можете узнать точную дату выпуска автомобиля, его комплектацию, каталожные номера деталей и их стоимость, установить соответствие запчастей определенных марок, определить внешний вид и расположение запчасти, изучить конструкцию узлов определенного автомобиля, а так же выяснить размеры и вес запчастей https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/koltso_friktsionnoe_5850210_01_dlya_privoda_hoda_snegouborschika_HUSQVARNA_RP_122246-1077

 4. Мы предлагаем трубчатые электронагреватели ТЭН различных типов и размеров для сред: вода, воздух, металл, масло, агрессивная среда, из стали и нержавейки https://rusupakten.ru/product/ten-f6-1/

  Хомутовые ТЭНы в Саранске – Трубчатый электронагреватель (ТЭНы) – ТэныЭлектрика – производство ТЭНов, продажа запчастей для бытовой и промышленной техники, Саранск

 5. Абузоустойчивый VPS
  Виртуальные серверы VPS/VDS: Путь к Успешному Бизнесу

  В мире современных технологий и онлайн-бизнеса важно иметь надежную инфраструктуру для развития проектов и обеспечения безопасности данных. В этой статье мы рассмотрим, почему виртуальные серверы VPS/VDS, предлагаемые по стартовой цене всего 13 рублей, являются ключом к успеху в современном бизнесе

 6. Для удобства монтажа хомутовый нагреватель оснащается системой стяжки, но по желанию заказчика нагреватель может быть изготовлен без нее https://rusupakten.ru/kupit-mashiny-dlya-upakovki/
  Металлический манжетный нагреватель стандарт:Металлический манжетный нагреватель под заказ:

 7. Аккаунты Facebook для рекламы – это отличный способ раскрутки вашего бизнеса в соцсетях в шопе акков https://fbtrast.ru. Вы можете использовать две конструкции: регистрация собственного аккаунта или приобретение уже готового. Оба варианта имеют свои преимущества. Если вы хотите полный контроль над аккаунтом и настройками, то регистрация собственного аккаунта – это правильный выбор. Если же вам нужна готовая аудитория и мгновенное начало, то приобретение аккаунта – идеальное решение. В любом случае, аккаунты фейсбук для рекламы помогут вам достичь новых клиентов и увеличить продажи.
  fb account status создать фан пейдж фейсбук facebook account sell fb ads unlimited
  фейсбук блюпринт регистрация менеджер рекламы фейсбук facebook ad accounts for sale

 8. Аккаунты фейсбук для рекламы – это замечательный способ раскрутки вашего бизнеса в соцсетях в магазине аккаунтов https://fb-akk.ru. Вы можете использовать две варианта: создание собственного аккаунта или адаптация уже готового. Оба варианта имеют свои плюсы. Если вы хотите абсолютную власть над аккаунтом и настройками, то создание собственного аккаунта – это идеальный выбор. Если же вам нужна готовая аудитория и быстрый старт, то адаптация аккаунта – оптимальное решение. В любом случае, аккаунты Facebook для рекламы помогут вам привести новых клиентов и растянуть продажи.
  сдать аккаунт фейсбук в аренду купить мобильные прокси для фейсбука украинский фейсбук fb.com.accountquality
  купить аккаунт фейсбук для рекламы buy zeropark ads account бізнес акаунт фейсбук

 9. Аккаунты Facebook для рекламы – это замечательный способ популяризации вашего бизнеса в социальных сетях в шопе акков buy facebook ad account. Вы можете использовать две варианта: создание собственного аккаунта или покупка уже готового. Оба варианта имеют свои преимущества. Если вы хотите полный контроль над аккаунтом и настройками, то регистрация собственного аккаунта – это идеальный выбор. Если же вам нужна уже сформированная целевая аудитория и мгновенное начало, то приобретение аккаунта – идеальное решение. В любом случае, аккаунты Facebook для рекламы помогут вам привлечь новых клиентов и растянуть продажи.
  купити акаунт фейсбук купить прокси для фейсбук как купить аккаунт фейсбук для рекламы how to purchase facebook ads
  rent facebook agency account buy facebook advertising accounts facebook account purchase

 10. Аккаунты Facebook для рекламы – это отличный способ продвижения вашего бизнеса в социальных сетях в магазине аккаунтов купить аккаунт в фейсбук. Вы можете использовать две варианта: открытие собственного аккаунта или адаптация уже готового. Оба варианта имеют свои преимущества. Если вы хотите полный контроль над аккаунтом и настройками, то создание собственного аккаунта – это идеальный выбор. Если же вам нужна уже сформированная целевая аудитория и немедленный запуск, то адаптация аккаунта – наилучшее решение. В любом случае, аккаунты Facebook для рекламы помогут вам привести новых клиентов и растянуть продажи.
  купить подписчиков фейсбук profile agent facebook account id facebook cheap accounts for sale
  ad buy accounts трастовый аккаунт фейсбук aged facebook accounts for sale

 11. Аккаунты Facebook для рекламы – это замечательный способ популяризации вашего бизнеса в соцсетях в магазине аккаунтов менеджер рекламы фейсбук. Вы можете использовать две варианта: открытие собственного аккаунта или адаптация уже готового. Оба способа имеют свои преимущества. Если вы хотите полный контроль над аккаунтом и настройками, то открытие собственного аккаунта – это идеальный выбор. Если же вам нужна немедленная аудитория и мгновенное начало, то приобретение аккаунта – идеальное решение. В любом случае, аккаунты Facebook для рекламы помогут вам привлечь новых клиентов и повысить продажи.
  buy old facebook account facebook account kaufen promotional code tiktok ads buy facebook old accounts
  фейсбук аренда купить лайки фейсбук украина лимит затрат аккаунта фейсбук

 12. Аккаунты фейсбук для рекламы – это отличный способ раскрутки вашего бизнеса в социальных сетях в магазине аккаунтов https://fastrxsupply.su. Вы можете использовать две конструкции: создание собственного аккаунта или покупка уже готового. Оба способа имеют свои преимущества. Если вы хотите полный контроль над аккаунтом и настройками, то регистрация собственного аккаунта – это идеальный выбор. Если же вам нужна немедленная аудитория и немедленный запуск, то адаптация аккаунта – идеальное решение. В любом случае, аккаунты фейсбук для рекламы помогут вам привести новых клиентов и увеличить продажи.
  purchase facebook accounts how to buy facebook account rent out facebook account продать аккаунт фейсбук
  facebook account for sale philippines купити акаунт фейсбук как передать фан пейдж фейсбук

 13. Аккаунты Facebook для рекламы – это отличный способ продвижения вашего бизнеса в соцсетях в магазине аккаунтов https://fix-repair.ru. Вы можете использовать две конструкции: открытие собственного аккаунта или покупка уже готового. Оба варианта имеют свои плюсы. Если вы хотите полную независимость над аккаунтом и настройками, то создание собственного аккаунта – это правильный выбор. Если же вам нужна уже сформированная целевая аудитория и мгновенное начало, то покупка аккаунта – оптимальное решение. В любом случае, аккаунты Facebook для рекламы помогут вам достичь новых клиентов и растянуть продажи.
  buy facebook traffic google ads billing бізнес менеджер фейсбук фейсбук бизнес-аккаунт
  аккаунты фейсбук как фармить аккаунты фейсбук 2023 facebook adsmanger

 14. Аккаунты фейсбук для рекламы – это замечательный способ раскрутки вашего бизнеса в соцсетях в магазине аккаунтов fb account for sale. Вы можете использовать две варианта: открытие собственного аккаунта или адаптация уже готового. Оба способа имеют свои плюсы. Если вы хотите полную независимость над аккаунтом и настройками, то создание собственного аккаунта – это верный выбор. Если же вам нужна немедленная аудитория и мгновенное начало, то адаптация аккаунта – наилучшее решение. В любом случае, аккаунты Facebook для рекламы помогут вам привлечь новых клиентов и растянуть продажи.
  buy usa facebook accounts fb ads manager facebook ad account for sale аренда аккаунта фейсбук
  первобил фейсбук 2023 cheap accounts for sale оренда фейсбук аккаунта

 15. Аккаунты Facebook для рекламы – это превосходный способ продвижения вашего бизнеса в социальных сетях в шопе акков create new fb account. Вы можете использовать две конструкции: открытие собственного аккаунта или покупка уже готового. Оба способа имеют свои преимущества. Если вы хотите полную независимость над аккаунтом и настройками, то открытие собственного аккаунта – это идеальный выбор. Если же вам нужна немедленная аудитория и быстрый старт, то адаптация аккаунта – наилучшее решение. В любом случае, аккаунты фейсбук для рекламы помогут вам привлечь новых клиентов и растянуть продажи.
  promotional code tiktok ads facebook ads invoice ad account facebook accounts for advertisement
  fb/accountquality facebook account for sale philippines оренда фейсбук аккаунта

 16. VPS SERVER
  Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с
  Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

 17. https://medium.com/@DanteStuar9109/удаленный-vps-7dc3fa8f7249
  VPS SERVER
  Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с
  Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

 18. https://medium.com/@MaritzaFox19644/выделенный-сервер-для-веб-хостинга-c5dcef472989
  VPS SERVER
  Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с
  Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

 19. Выбор таможенного брокера является важным шагом для успешного осуществления внешнеэкономической деятельности. Ведь именно таможенный брокер играет ключевую роль в оформлении и проведении таможенных процедур, а некачественное выполнение этих задач может привести к серьезным проблемам и потерям для предприятия. В данной статье мы рассмотрим несколько ключевых факторов, которые следует учитывать при выборе таможенного брокера.

  Доставка из ОАЭ

 20. Таможенный брокер, или таможенный представитель, является незаменимым помощником в сфере международной торговли. Брокеры обеспечивают гладкость процесса импорта и экспорта, обеспечивая соблюдение всех таможенных требований и законов. Они обеспечивают профессиональное таможенное оформление товаров и услуг, что позволяет предприятиям сосредоточиться на основной деятельности.

  Лучшие таможенные брокеры Москвы

 21. Таможенный брокер, или таможенный представитель, играет ключевую роль в международной торговле, облегчая взаимодействие между импортерами/экспортерами и таможенными органами. Они обеспечивают соблюдение всех таможенных требований и законов, а также облегчают процесс таможенного оформления, что позволяет предприятиям сосредоточиться на своей основной деятельности.

  https://tamozhgrupp.ru

 22. Азино мобильный сайт упрощает процесс выбора автоматов с помощью удобных категорий и предлагает множество надежных платежных систем для обеспечения легких и безопасных транзакций, делая весь игровой процесс эффективным и удобным для игроков.

 23. Таможенный брокер, или таможенный представитель, играет ключевую роль в международной торговле, облегчая взаимодействие между импортерами/экспортерами и таможенными органами. Они обеспечивают соблюдение всех таможенных требований и законов, а также облегчают процесс таможенного оформления, что позволяет предприятиям сосредоточиться на своей основной деятельности.

  variant3

 24. Заказ авто из США под заказ в Россию с растаможкой позволяет избежать многих трудностей и рисков, связанных с самостоятельной покупкой и доставкой автомобиля. Все процедуры проводятся профессионалами, что гарантирует безопасность и легальность всего процесса.

 25. Доставка грузов из Китая стала одним из самых востребованных услуг в сфере международной логистики с появлением глобализации. Огромное количество товаров производится в Китае и отправляется в разные уголки мира. При этом, авиаперевозки грузов из Китая – один из самых быстрых и надежных способов доставки.

  Таможенное оформление грузов из Китая – важная часть процесса, требующая знаний и опыта. Необходимо учитывать множество нюансов: правила ввоза, налоговые ставки, классификацию товаров и многое другое. Ошибки в оформлении могут привести к дополнительным издержкам и задержкам.

  Однако, благодаря профессиональным логистическим компаниям, доставка и таможенное оформление грузов из Китая становится простым и быстрым процессом. Они предлагают полный спектр услуг, включая оформление всех необходимых документов, уплату налогов и сборов, а также доставку груза до двери получателя.

 26. Международная доставка грузов включает в себя не только транспортировку, но и ряд дополнительных услуг, таких как упаковка, страхование, таможенное оформление и складирование. Благодаря этим услугам, груз доставляется в целости и сохранности, а также в срок.

 27. Алмазные инструменты широко используются в промышленности из-за своей высокой стойкости и долговечности. Однако, как и любой другой инструмент, они требуют регулярной заточки для поддержания эффективности работы.

  Заточка алмазного инструмента – это сложный процесс, требующий использования материалов, которые тверже алмаза. Обычно для этого используются кубические боронитриды или специальные алмазные шлифовальные диски.

  Процесс заточки должен происходить с осторожностью, так как неправильная заточка может привести к повреждению инструмента. Алмазы быстро нагреваются, что может вызвать трещины или другие повреждения, поэтому рекомендуется использовать систему охлаждения.

  Заточка может быть выполнена на специализированных станках или вручную, но в любом случае требуется специализированный навык и опыт. Важно обращаться к профессионалам, чтобы гарантировать качество и безопасность заточки.

 28. Наша компания предлагает услуги проката строительного инструмента. Выгодные цены и качественный сервис приятно удивят клиентов. Работаем с частными лицами и организациями.

  прокат аренда без залога prokat888.ru.

 29. В заключение, прокат инструмента предлагает множество преимуществ, включая экономию денег, доступ к разнообразию инструментов, использование новейших моделей, отсутствие забот о обслуживании, удобство и гибкость использования, а также возможность тестирования перед покупкой. Если вам нужно использовать инструменты на короткий срок или вы хотите сэкономить деньги на покупке, прокат инструмента может быть отличным вариантом для вас.

  аренда бензо электроинструмента прокат оборудования.

 30. Tiêu đề: «B52 Club – Trải nghiệm Game Đánh Bài Trực Tuyến Tuyệt Vời»

  B52 Club là một cổng game phổ biến trong cộng đồng trực tuyến, đưa người chơi vào thế giới hấp dẫn với nhiều yếu tố quan trọng đã giúp trò chơi trở nên nổi tiếng và thu hút đông đảo người tham gia.

  1. Bảo mật và An toàn
  B52 Club đặt sự bảo mật và an toàn lên hàng đầu. Trang web đảm bảo bảo vệ thông tin người dùng, tiền tệ và dữ liệu cá nhân bằng cách sử dụng biện pháp bảo mật mạnh mẽ. Chứng chỉ SSL đảm bảo việc mã hóa thông tin, cùng với việc được cấp phép bởi các tổ chức uy tín, tạo nên một môi trường chơi game đáng tin cậy.

  2. Đa dạng về Trò chơi
  B52 Play nổi tiếng với sự đa dạng trong danh mục trò chơi. Người chơi có thể thưởng thức nhiều trò chơi đánh bài phổ biến như baccarat, blackjack, poker, và nhiều trò chơi đánh bài cá nhân khác. Điều này tạo ra sự đa dạng và hứng thú cho mọi người chơi.

  3. Hỗ trợ Khách hàng Chuyên Nghiệp
  B52 Club tự hào với đội ngũ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp, tận tâm và hiệu quả. Người chơi có thể liên hệ thông qua các kênh như chat trực tuyến, email, điện thoại, hoặc mạng xã hội. Vấn đề kỹ thuật, tài khoản hay bất kỳ thắc mắc nào đều được giải quyết nhanh chóng.

  4. Phương Thức Thanh Toán An Toàn
  B52 Club cung cấp nhiều phương thức thanh toán để đảm bảo người chơi có thể dễ dàng nạp và rút tiền một cách an toàn và thuận tiện. Quy trình thanh toán được thiết kế để mang lại trải nghiệm đơn giản và hiệu quả cho người chơi.

  5. Chính Sách Thưởng và Ưu Đãi Hấp Dẫn
  Khi đánh giá một cổng game B52, chính sách thưởng và ưu đãi luôn được chú ý. B52 Club không chỉ mang đến những chính sách thưởng hấp dẫn mà còn cam kết đối xử công bằng và minh bạch đối với người chơi. Điều này giúp thu hút và giữ chân người chơi trên thương trường game đánh bài trực tuyến.

  Hướng Dẫn Tải và Cài Đặt
  Để tham gia vào B52 Club, người chơi có thể tải file APK cho hệ điều hành Android hoặc iOS theo hướng dẫn chi tiết trên trang web. Quy trình đơn giản và thuận tiện giúp người chơi nhanh chóng trải nghiệm trò chơi.

  Với những ưu điểm vượt trội như vậy, B52 Club không chỉ là nơi giải trí tuyệt vời mà còn là điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích thách thức và may mắn.

 31. Are you eager to start a new lifestyle? Weight loss can be a challenge, but with the right support, it’s definitely achievable. Whether you’re looking to shed a few pounds or make a significant change, our product could be the key you need. Find out how Enhance Your Diet with Phentermine can assist you in reaching your fitness goals. It’s time to take the first step and see the amazing results for yourself!

 32. На сайте https://pluryal.info/ закажите уникальные и высокотехнологичные препараты для инъекций, которые считаются результатом последних разработок. Филлеры отличаются премиальным европейским качеством, на рынке находятся более 13 лет, что позволило себя зарекомендовать с положительной стороны. На препараты есть международные сертификаты качества, подтверждающие полную безопасность и качество. Прямо сейчас вы сможете подать заявку на сотрудничество. При этом каждый врач почувствует комфорт во время процедуры, а пациент – полную безопасность.

 33. На сайте https://monolit-krasnodar.ru/ вы сможете заказать памятники гранитные, стандартные, а также вертикальные, горизонтальные, с привлекательным и изысканным оформлением. Также возможно производство мраморных памятников. Дизайн остается на ваш выбор. Все конструкции производятся из современных, прочных и надежных материалов, которые никогда не утратят своего внешнего вида, технических характеристик. Прямо сейчас вы сможете ознакомиться со всем каталогом, а также получить консультацию.

 34. На сайте https://garant-plus.ru/ предлагаются услуги от агентства недвижимости по приемлемым ценам. С помощью квалифицированных специалистов вы сможете купить элитную недвижимость, а также приобрести жилье эконом-класса. В базе недвижимости содержится большое количество предложений. Специалисты агентства подберут оптимальный вариант и оформят сделку максимально быстро и надежно. Подробнее ознакомиться с услугами можно на сайте. Также здесь есть поиск по каталогу недвижимости, который поможет вам найти то, что нужно.

 35. Vietru https://vietru.com/ это бесплатные объявления Вьетнама. Зайдите на сайт и ознакомьтесь с категориями. Удобный и простой способ размещения и поиска объявлений о продаже и покупке различных товаров и услуг во Вьетнаме в различных городах, это уникальная возможность купить недорого различные товары и услуги.

 36. Пари скачать на айфон на сайте https://skachatpari.ru/ а также получить подробную инструкцию по установке приложения букмекера. Пари скачать очень просто и пользоваться приложением там, где вам удобно. Pari скачать на любое устройство, установить приложение, пройти регистрацию и получить бонус. Скачать pari и начать работать с приложением – узнайте подробнее на сайте.

 37. Налоговые адвокаты Москва. Юридическая по­мощь в сфере налогоо­бложения. Консультац­ии по налогам. Моско­вские адвокаты по на­логовым спорам предс­тавляют интересы налогоплательщика в суде. Защита от уголовн­ого преследования по налоговым составам преступлений также представлена на сайте https://www.lawyer-t­ax.ru/ Юридические услуги по налогам. Составление заявления в суд, жалобы на решение налогового органа, возражений на акт нал­оговой проверки.

 38. Желаете скачать бесплатно музыку в лучшем качестве? Хотплеер дает вам такую возможность, регистрации здесь не требует и имеет прекрасный дизайн. Здесь нет лишних элементов, которые могут вас отвлекать. Предлагается большой каталог музыки. Перед тем как загрузить, вы можете все прослушать онлайн прямо на портале. Ищите mp3 скачать бесплатно 2022? Hotplayer.ru – находка для любителей хорошей музыки и ресурс, который точно всем понравится. Сервис удобный, на главной странице размещены трендовые композиции, слушайте их с удовольствием и скачивайте. Не расставайтесь с любимой музыкой!

 39. На сайте https://ngtrans.ru/ вы сможете заполнить заявку на перевозку негабаритных грузов. Услуга оказывается по всей России. Среди основных услуг выделяют: доставка спецтехники, оборудования, на месторождения, доставка заводов. Для того чтобы лучше узнать об услуге, ознакомьтесь с видеоматериалами. Все грузы доставляются в строго отведенные сроки. А для оказания услуги используется собственный транспорт. Каждый этап работы согласовывается с клиентом. Подбирается оптимальный маршрут для доставки груза.

 40. На сайте https://xn--e1afajie1bv.xn--p1ai/ представлена актуальная информация от компании производителя синтетических не окисленных полиэтиленовых восков. Компания регулярно обновляет и расширяет перечень своей продукции. Для постоянных заказчиков предложена возможность частичной отсрочки платежа. Если вам необходимы полиэтиленовые воски с характерными отличными от представленных в списке выпускаемой продукции, пришлите описание вашей потребности на электронную почту. Технические специалисты изучат ваш вопрос и перезвонят.

 41. Круглосуточный выездной шиномонтаж по всей Москве и области https://doctorshina24.ru/ это удобный и быстрый способ получить круглосуточную помощь от специалистов. Приедем за 20 минут, качественно окажем услугу, дадим гарантию, а оплатить вы сможете как вам удобно. Все это выездной шиномонтаж ДокторШина24.

 42. На сайте https://roofs-technology.com закажите расчет стоимости реконструкции, строительства либо ремонта крыши, монтажа мансардных окон, выполнения кровельных работ. После того, как будет получен запрос, то компетентный, квалифицированный менеджер в обязательном порядке вам перезвонит для согласования деталей. Все работы выполняются по ГОСТу, в соответствии с самыми высокими требованиями. Сотрудники постоянно проходят повышение квалификации, чтобы следовать актуальным тенденциям. Будет согласован выезд специалиста.

 43. Скачать pari https://skachatparisite.ru/ для ставок. Пари скачать очень просто и пользоваться приложением там, где вам удобно. Pari скачать на любое устройство, установить приложение, пройти регистрацию и получить бонус. Скачать пари, чтобы быть в курсе всех спортивных событий и получать бонусы за ставки.

 44. На сайте https://radio-guru.ru/ приобретите все необходимые электронные компоненты. В каталоге компании более 1 000 000 товаров, которые реализуются высококлассными, проверенными поставщиками. Они реализуют продукцию исключительного качества и созданную из высокотехнологичных, надежных материалов. В компании закажите как импортные, так и отечественные детали по привлекательным ценам. Для того чтобы быстрее сориентироваться в выборе, используйте специальный фильтр. В каталоге находятся: вентиляторы, диоды, датчики, кабельная продукция, клеммы, конденсаторы, переключатели.

 45. На сайте https://pasador.ru/ закажите инженерные системы, трубопроводную арматуру. В каталоге представлены баки расширительные, балансировочный клапан, запорные вентили, автоматические воздухоотводчики, задвижки клиновые. Для того чтобы подыскать то оборудование, которое необходимо, воспользуйтесь специальным фильтром, находящимся слева. На портале регулярно публикуют различные информативные, содержательные и актуальные новости. Они будут полезны всем, кто в данной теме. Все устройства наделены долгим сроком эксплуатации.

 46. Компания Т-Транс https://ttrans.ru/ это многофункциональный перевозчик. Мы оказываем организациям и частным лицам качественные услуги в области грузоперевозок. любым видом транспорта, будь то перевозки в вагонах, контейнерах, рефсекциях, полувагонах, платформах с негабаритной техникой по железной дороге, перевозки морским или речным видом транспорта, автоперевозки или проектные перевозки с составлением индивидуального маршрута под конкретный груз. Ознакомьтесь с подробной информацией на сайте.

 47. На сайте https://premiumface.ru/ почитайте информацию, которая касается такой важной и нужной процедуры, как комплексная многоуровневая коррекция лица при помощи уникального и современного препарата. Он выполнен на основе новейших компонентов и гиалуроновой кислоты. Такая процедура обязательно вам подойдет, если хотите выглядеть привлекательно, роскошно и иметь юное лицо. Если стремитесь иметь гладкую, сияющую, увлажненную кожу, то и в этом случае вам необходимо записаться на такую услугу. Но при этом желаете выглядеть максимально естественно и без признаков инъекций.

 48. На сайте https://rent-me.cy заполните и отправьте заявку для того, чтобы взять в аренду автомобиль на Кипре. Каждое транспортное средство чистое, в салоне ухоженно и создан приятный для клиента микроклимат. Только для вас действуют оптимальные условия бронирования. В компании действуют лучшие расценки, что позволяет арендовать машину на любое количество времени. Автопрокат без посредничества и водителя. Вы сами выбираете маршрут следования. Возможность аренды транспорта без депозита либо с низким депозитом.

 49. Скачать пари с официального сайта https://skhachatpari.xyz/ и узнать подробную инструкцию по установке и пользованию. Пари скачать очень просто и пользоваться приложением там, где вам удобно. Pari скачать на любое устройство, установить приложение, пройти регистрацию и получить бонус. Скачать пари, чтобы быть в курсе всех спортивных событий и получать приятные эмоции.

 50. Хотите посмотреть кино онлайн с другом в то же время на расстоянии? Unotalone дает вам такую возможность. Можно создать свою комнату и пригласить всех родных. Обсуждайте кинофильмы и делитесь свежими впечатлениями. Ищите роман ужасов? Unotalone.ru – портал, который предоставляет большой выбор сериалов и фильмов. Сервис бесплатный, работает без сбоев, интерфейс у него удобный. Видеосервис отвечает всем рекомендациям. Выберите достойный фильм и наслаждайтесь просмотром в хорошей компании!

 51. На сайте https://uvp66.ru/ приобретите системы безопасности: комплекты, камеры видеонаблюдения, видеорегистраторы, дополнительное оборудование. Также есть и кабели, системы для домофонов. Каждый клиент сможет надеяться на индивидуальный подход, высококлассное обслуживание, а также оперативную доставку в день заказа. В разделе несколько тысяч товаров, на которые установлены привлекательные расценки. Оплата происходит наиболее комфортным способом. Организуются только официальные поставки.

 52. Компания Неоген-Инжиниринг https://neoing.ru/ выполняет инженерные изыскания для строительства в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Уникальный опыт работ, соблюдение требований нормативной документации, квалифицированные сотрудники позволяет заказчикам получать только качественные услуги от профессионалов. Ознакомьтесь подробно на сайте.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *